GDPR

OOchOchrana osobních údajů

Vážím si vaší důvěry a toho, že věnujete pozornost mým aktivitám či jste mi svěřili své osobní údaje. Seznamte se prosím se zásadami jejich zpracování a právy, které máte jako účastníci mých akcí, klienti, návštěvníci webových stránek a odběratelé novinek v souvislosti s GDPR – Nařízením o ochraně osobních údajů. Dále najdete informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek: www.ivetakucerova.cz a www.zivaradost.cz i ochrany osobních údajů poskytnutých z důvodů zájmu o mé služby a produkty, a to jakoukoliv cestou – osobně, telefonicky, e-mailem či písemně.


 

Kdo je správcem?

Provozovatelem výše uvedených webových stránek, kurzů, setkání a konzultací je:

Iveta Kučerová
 

IČ: 40921158                                                                                                                                                                        Sídlo: Poděbradská 558, Praha 9
kontaktní osoba: Mgr. Iveta Kučerová
kontaktní telefon: +420 603 152 194
kontaktní email: iveta@zivaradost.cz

 

O bezpečnostních opatřeních

Já, Mgr. Iveta Kučerová (OSVČ) přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje, které zpracovávám, proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

 

O právu na informace

Na požádání vám písemně (elektronickou formou) oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na iveta@zivaradost.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, al také otázek, podnětů nebo stížností.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR), a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

O získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zaznamenávám a zpracovávám jen tehdy, když mi je dobrovolně poskytnete, například v rámci přihlášky na seminář, webinář, registraci k zasílání novinek či ústní žádosti o informování o mých aktivitách atd.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 • Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, datum narození, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, fotografie z akcí a seminářů, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.

Jako účastníci webinářů a videokonferencí souhlasíte s pořízením nahrávky z tohoto setkání. V případě videokonfrencí na platformě Zoom máte právo a možnost požádat mě před vaším sdílením o přerušení nahrávky.

Vítám, pokud mi např. při konzultaci poskytnete i další nepovinné osobní údaje jako například: datum narození, povolání, zkušenosti s kurzy ap. Poskytnutí těchto dalších údajů však prosím považujte za dobrovolné. Mojí snahou je vědět o Vás informace, dle kterých mohu své služby lépe přizpůsobit věkové skupině, vzdělání, zájmům a zkušenostem účastníků a tak jim přinést maximální užitek.

 • Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Mými ústředními tématy jsou zdraví, plodnost a neplodnost, intimita a osobní rozvoj a tak v rámci akcí či konzultací může docházet i ke sdílení informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického, intimity, sexuality, partnerství apod. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany nutné ani povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům. Týká se to například vašich specifických dotazů nebo sdílení problémů ve vašem životě a podobně, případně další citlivé nebo osobní údaje, které chcete sami sdílet.

Tyto údaje spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena přísnější pravidla. Více se dočtete v dalším textu. Tyto údaje slouží k naplnění účelu mých služeb a nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládám, že ani ostatní účastníci je nebudou nijak dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít žádný zákonný důvod, a budou respektovat soukromí ostatních účastníků. V případě osobních konzultací, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.

V těchto výše uvedených případech kurzů, konzultací a i veškeré Vaší případné další komunikace se mnou i mimo kurzy a konzultace považuji vaše dobrovolné sdělení osobních a popř. citlivých osobních údajů za souhlas s jejich zpracováním.

V případě vašich sdělení citlivých údajů telefonicky údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Pokud se mi rozhodnete svoje citlivé nebo osobní údaje sami sdělit emailem nebo jinak písemně (například když se mě ptáte na řešení nějakého svého problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud však požádáte o jejich smazání nebo likvidaci, tak je vymažu. Nicméně mohou se pak vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. Proto pokud mi chcete sdělovat jakékoli citlivé informace, doporučuji osobní sdělení.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z mých stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům probíhá jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností a zpracovatelskou dohodou.

 

O možnosti odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, ke kterým jste mi dali souhlas. Vaše údaje používám buď k organizačním účelům mých akcí, nebo k tomu, abych vás mohla informovat o mých akcích, službách a produktech, případně zjistit váš názor na ně. Kdykoli mi můžete oznámit, abych tyto údaje upravila či zcela smazala. V případě emailové komunikace se z odběru zpráv můžete kdykoliv odhlásit pomocí krátké odpovědi „odhlásit".

 

O rozsahu zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno, příjmení,

  • telefon,

  • emailová adresa,

  • datum narození

tato data nezbytně potřebuji k plnění služeb (např. organizace semináře, individuální konzultace, zaslání online produktu aj.).

 • vedení účetnictví – vaše osobní údaje (fakturační údaje – jméno / název společnosti, adresa, IČ, DIČ) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,

 • marketing – zasílání newsletterů – vaše osobní údaje (e-mail a jméno, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, IP adresa) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mou klientkou či mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli okamžitě odvolat zprávou Neposílat.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu – pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace – živé akce – vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

 

O předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům můžou mít na základě zpracovatelské smlouvy (tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům) přístup moji externí spolupracovníci: organizační a marketingový pracovník, administrační pracovník, účetní a IT pracovník, a platformy Facebook a Google, Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

 

O předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředávám do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

O vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: iveta@zivaradost.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a jaký je účel tohoto zpracování. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, můžete využít právo na omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale stále zpracovávám vaše osobní údaje pro účely organizace semináře.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám v písemné ( vytištěné ) podobě. K tomu potřebuji 30 dní.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat elektronickou poštou.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych mohla své případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Inspirující e-maily, články, nabídku produktů a služeb vám zasílám, jste-li moje klientka nebo klient, na základě vašeho oprávněného zájmu. Pokud klientkou nebo klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů jednoduchou odpovědí Neposílat

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce: http://www.zivaradost.cz/gdpr/

Toto znění je účinné od 24. května 2020


 


 


 


 


  

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Kurzy
Transparentní účet

Transparentní účet pro Živou radost: 661888/5500

Sledujte nás
Facebook